Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://emarket.luxmed.pl prowadzonego przez LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP 5272523080, REGON 140723603, kapitał zakładowy 676 123 500,00 zł, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 6. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://emarket.luxmed.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 7. Strona – Usługodawca lub Klient;
 8. Produkt – plan opieki medycznej będący przedmiotem Umowy sprzedaży, tj. usługi zdrowotne świadczone przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych, w wybranym zakresie świadczeń określonym w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Produkty;
 10. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
 11. Usługodawca (także „Sprzedawca” lub „LUX MED”) – LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP 5272523080, REGON 140723603, kapitał zakładowy 676 123 500,00 zł;
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

OBOWIĄZKI KLIENTA (Użytkownika Sklepu)

 1. Każda ze Stron Umowy sprzedaży zobowiązana jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. do wykonania zawartej Umowy sprzedaży.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia Usług zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
 2. Zamówienia można składać także telefonicznie pod nr. telefonu (22) 339 37 33 w dni robocze w godz. 8:30-19:00.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 4. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 5. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail albo telefoniczną będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Szczegółowy zakres Produktów, a także zasady świadczenia usług w ramach Produktów określone są w dokumentach dodatkowych doręczanych Konsumentowi przed zawarciem Umowy sprzedaży.

CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy LUX MED (przedpłata); płatności należy dokonać na dedykowany, indywidualny numer rachunku Klienta podany w Umowie sprzedaży i dostępny w Koncie Klienta. W tytule przelewu należy wpisać numer Klienta,
  2. przy wykorzystaniu płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionego serwisu obsługującego płatności, z którym w danym czasie będzie współpracować Zleceniobiorca, przy wykorzystaniu indywidualnego odesłania (linku) do dedykowanej strony serwisu, które to odesłanie (link) będzie dostępne dla Zleceniodawcy w treści wiadomości e-mail przesłanej przez Zleceniobiorcę po zawarciu umowy, a także każdorazowo przed zbliżającym się terminem kolejnej płatności. Zleceniodawca przyjmuje, iż warunkiem dokonania płatność przy wykorzystaniu płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą w opisany powyżej sposób, będzie zaakceptowanie przez Zleceniodawcę zasad płatności upoważnionego serwisu, które będą dostępne dla Zleceniodawcy za pośrednictwem strony do płatności, do której Zleceniodawca zostanie odesłany przy pomocy odesłania (linku) zawartego w treści przesłanej wiadomości e-mail.

AKTYWACJA PRODUKTU

 1. Aktywacja uprawnień do korzystania z Produktu rozpoczyna się w dniu określonym przez Klienta w Zamówieniu oraz po dokonaniu płatności za Produkt.
 2. Aktywacja uprawnień dokonywana jest:
  1. w przypadku usług płatnych przelewem, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, po tym jak wymagana kwota pieniężna znajdzie się na rachunku bankowym LUX MED;
  2. w przypadku usług płatnych przy wykorzystaniu płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionego serwisu obsługującego płatności – nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez pośrednika płatności.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Prawo Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży zostanie każdorazowo regulowana w treści tejże Umowy.

KONTAKT I REKLAMACJE

 1. Kontakt z LUX MED jest możliwy w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sprzedaz_ind@luxmed.pl
  2. telefonicznie pod nr. telefonu 022 339 37 33 dostępnym w dni powszednie w godz. 8.30-19.00;
 2. Reklamacje dotyczące obsługi oraz reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres:
  listownie na adres:
  LUX MED Sp. z o.o.
  Dział Zarządzania Reklamacjami
  Ul. Szturmowa 2
  02-678 Warszawa
  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: opinie@luxmed.pl
 3. Reklamacja powinna być kierowana do Usługodawcy i zawierać zwięzły opis nieprawidłowości, pozwalający na jednoznaczną identyfikację zdarzenia będącego podstawą reklamacji i wszystkich istotnych jego okoliczności.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, ewentualnie w formie elektronicznej, gdy osoba składająca reklamację wyrazi zgodę na jej zastosowanie.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa ust. 3, Usługodawca:
  1. wyjaśni przyczynę opóźnienia;
  2. wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedaz_ind@luxmed.pl lub pisemnie na adres LUX MED Sp. z o.o. Dział Sprzedaży Indywidualnej ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa.
 2. W wypadku Klientów będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, gdy Usługobiorca rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usług w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami LUX MED może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
  1. przedstawienie oferty Sklepu,
  2. możliwość składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
  3. informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
  4. możliwość korzystania z Konta Klienta,
 2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.
 3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
 4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na tle wykonywania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na tle wykonywania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w odniesieniu do Produktów określonych, jako usługi inne niż zdrowotne:
  1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożlwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) postanowienia tej ustawy nie mają zastosowania do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe LUX MED, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują LUX MED lub podmiotom, z którymi LUX MED zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody LUX MED.